Indicadors de l'Alt Pirineu i Aran

Indicadors del Sector Agroalimentari de l'Alt Pirineu i Aran

Les dades recollides en aquest apartat volen mostrar la situació i l’evolució del sector agroalimentari al territori de l’Alt Pirineu i Aran. Les dades s’han obtingut a partir del recull directe d’informació per part del Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran i de la recopilació de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i d’altres fonts indirectes.
Les dades s’agrupen en tres àmbits: caracterització de les empreses
agroalimentàries i dades bàsiques del sector agrícola; contribució econòmica del sector agroalimentari i agrícola i mercat de treball.
La darrera actualització de les dades s’ha realitzat la primavera del 2021.

Caracterització de les empreses agroalimentàries i agrícoles

Nombre d'empreses agroalimentàries de l’Alt Pirineu i Aran

G1.1

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran . Dades 2020

NOTA: El directori inclou totes les empreses del sector agroalimentari que tenen la seu a l’Alt Pirineu i Aran o que hi realitzen algun dels passos de la cadena productiva. Només incorpora les empreses que produeixen i/o elaboren i/o comercialitzen productes acabats amb marca pròpia. És a dir, no inclou ramaders o agricultors que no tanquen el cicle fins al consumidor final. Ni els que venen els productes a tercers sense marca pròpia.

Nombre d'indústries agroalimentàries de l’Alt Pirineu i Aran

G1.2

Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’indústries agràries i alimentàries. Segons el RIAAC. Març 2021

Percentatge d'empreses agroalimentàries en relació al total de població comarcal

G2

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran i IDESCAT

Proporció d'empreses agroalimentàries productores per comarca respecte al total d'empreses agroalimentàries

G3

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran. Dades 2020

Nombre d'empreses segons categoria dels productes que produeixen o elaboren

G4

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

Número d'explotacions agrícoles i explotacions agrícoles prioritàries de l'Alt Pirineu i Aran

G 5.1

Elaboració pròpia a partir de les dades del DARP. 2019
Nota: Explotació prioritària: Explotació viable que facilita l’ocupació d’almenys una persona i el seu titular és un agricultor professional. (És a dir, l’activitat principal d’aquesta persona és l’agricultura).

Percentatge d'explotacions prioritàries de l'Alt Pirineu i Aran respecte a Catalunya

G 5.2

Percentatge d'explotacions prioritàries de l'Alt Pirineu i Aran respecte Catalunya

5.3

Elaboració pròpia a partir de les dades del DARP. 2019
Nota: Explotació prioritària: Explotació viable que facilita l’ocupació d’almenys una persona i el seu titular és un agricultor professional. (És a dir, l’activitat principal d’aquesta persona és l’agricultura).

Nombre d’explotacions ramaderes a l’Alt Pirineu i Aran segons espècies

Full G6

Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’explotacions ramaderes del DARP. 2021 
Nota: Es considera com a explotació ramadera la Marca Oficial. No es pot sumar el nombre total d’explotacions perquè una mateixa explotació pot tenir animals de més d’una espècie. S’han exclòs de la gràfica totes aquelles explotacions i espècies que no tenen representativitat al territori de l’Alt Pirineu.

Percentatge d'explotacions de l'Alt Pirineu i Aran respecte Catalunya

Full G6

Producció Ecològica

Nombre d'empreses agroalimentàries amb i sense certificació ecològica

G6

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran. 2021

Percentatge d'empreses amb certificació ecològica

G6 % .

Representativitat econòmica

VAB en % del sector primari i de la indústria alimentària a l'Alt Pirineu i Aran 2018

G7

Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’Anuari econòmic comarcal de BBVA 2020.

Evolució del VAB del sector primari a l'Alt Pirineu i Aran. Període 2014-2018

G8

Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. Període 2014-2018.

Evolució del VAB de la indústria agroalimentària a l'Alt Pirineu i Aran. Període 2015-2018

G10