Indicadors de l'Alt Pirineu i Aran

Indicadors del Sector Agroalimentari de l'Alt Pirineu i Aran

Les dades recollides en aquest apartat volen mostrar la situació i l’evolució del sector agroalimentari al territori de l’Alt Pirineu i Aran. Les dades s’han obtingut a partir del recull directe d’informació per part del Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran i de la recopilació de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i d’altres fonts indirectes.
Les dades s’agrupen en tres àmbits: caracterització de les empreses
agroalimentàries i dades bàsiques del sector agrícola; contribució econòmica del sector agroalimentari i agrícola i mercat de treball.
La darrera actualització de les dades s’ha realitzat la primavera del 2021.

Caracterització de les empreses agroalimentàries i agrícoles

Nombre d'empreses agroalimentàries per comarca i Aran

G1.1 - 2020

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

NOTA: Aquest directori aplega les empreses del sector que realitzen la totalitat o la major
part de procesos de la cadena de valor d’obtenció del producte agroalimentari a
l'Alt Pirineu i Aran.
S’hi incorporen les empreses que produeixen i/o elaboren i/o comercialitzen
productes acabats amb marca pròpia.És a dir, no inclou ramaders o agricultors que
no tanquen el cicle. Ni els que venen els productes a tercers sense marca pròpia.

Nombre d'indústries agroalimentàries per comarca i Aran

G1.2 - Segons el RIAAC. Març 2021

Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’indústries agràries i alimentàries.(S’han exclòs les indústries de la fusta)

Percentatge d'empreses agroalimentàries en relació al total de població comarcal

G2.

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran i IDESCAT

Proporció d'empreses agroalimentàries productores per comarca respecte al total d'empreses agroalimentàries

G3 - 2020

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

Nombre d'empreses segons categoria dels productes que produeixen o elaboren

G4 - Alt Pirineu i Aran

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

Número d'explotacions agrícoles i explotacions agrícoles prioritàries per comarca

G 5.1 - 2019

Elaboració pròpia a partir de les dades del DARP. 2019
Nota: Explotació prioritària: Explotació viable que facilita l’ocupació d’almenys una persona i el seu titular és un agricultor professional. (És a dir, l’activitat principal d’aquesta persona és l’agricultura).

Percentatge d'explotacions de l'Alt Pirineu i Aran a Catalunya

G 5.1 % -2019.

Percentatge d'explotacions agrícoles de titulars d'explotacions agràries prioritàries respecte al total per comarca

5.2 - 2019

Elaboració pròpia a partir de les dades del DARP. 2019
Nota: Explotació prioritària: Explotació viable que facilita l’ocupació d’almenys una persona i el seu titular és un agricultor professional. (És a dir, l’activitat principal d’aquesta persona és l’agricultura).

Producció Ecològica

Nombre d'empreses agroalimentàries amb i sense certificació ecològica

G6

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

Nombre d’explotacions ramaderes a l’Alt Pirineu i Aran segons espècies

Full G6 - Desembre 2020.

Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’explotacions ramaderes del DARP. 2021
Nota: Es considera com a explotació ramadera la Marca Oficial. No es pot sumar el nombre total d’explotacions perquè una mateixa explotació pot tenir animals de més d’una espècie.

S’han exclòs de la gràfica totes aquelles explotacions i espècies que no tenen representativitat al territori de l’Alt Pirineu.

Percentatge d'explotacions de l'Alt Pirineu i Aran a Catalunya

Full G6 - Desembre 2020.

Representativitat econòmica

VAB en % del sector primari i de la indústria alimentària per comarca.

G7 - 2018.

Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’Anuari econòmic comarcal de BBVA 2020.

Evolució del VAB en % del sector primari

G8 Període 2014-2018.

Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Evolució del VAB en % de la indústria agroalimentària.

G10 Període 2014-2018

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari econòmic comarcal de BBVA. Anys 2020-2015

Representativitat en el mercat de treball

Evolució del nombre de persones treballadores al sector primari a l'Alt Pirineu i Aran respecte al total

G12 - 2008-2020.

Evolució del nombre de persones treballadores al sector primari a l'Alt Pirineu i Aran

G12.2 - 2008-2020.

Evolució del nombre de persones treballadores al sector primari a l'Alt Pirineu i Aran, segons territoris

G13 - Període 2008-2020

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del treball i model productiu

Evolució del nombre de persones treballadores a la indústria alimentària a l'Alt Pirineu i Aran

G 14.2 - 2008-2020

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del treball i model productiu

Evolució del nombre de persones treballadores al sector agroalimentari a l'Alt Pirineu i Aran, segons territoris

G15

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del treball i model productiu

Scroll to Top